PEN STILL WRITES = Tatsuro Kiuchi + Hiromichi Ito + Kanako Okamoto + Izuru Aminaka + Kagane Tabayashi
BLOG | Facebook | Studio Shots