PEN STILL WRITES = Tatsuro Kiuchi + Hiromichi Ito + Kanako Okamoto + Izuru Aminaka | BLOG | Facebook | Studio Shots