PEN STILL WRITES = Tatsuro Kiuchi + Hiromichi Ito + Kazuhisa Uragami + Izuru Aminaka + Kagane Tabayashi
Studio Shots